ARNBORG   IDRÆTSFORENING

     ARNBORG IF VEDTÆGTER
 
;  
§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Arnborg Idrætsforening. Stiftet 1940.
Hjemsted er Herning Kommune.
 
§ 2Formål:
Det er Arnborg Idrætsforenings formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke idræt og andet kulturelt virke, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§ 3 Tilslutning:
Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland, samt specialforbund under Danmarks Idræts Forbund og hermed undergivet disse organisationernes ved­tægter.
 
§ 4 Medlemskab og eksklusion:
 1. Som aktive medlemmer kan optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer    (støttemedlemmer) kan optages enhver.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem på kortere eller længere sigt, når den fin­der grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke   kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
§ 5 Arbejdsområde:

Foreningen har følgende aktiviteter på programmet:
Fodbold, håndhold, gymnastik, skydning, tennis, børneidræt og kultur, badminton og Arnborg Fitness.
Nye akti­viteter kan startes efter behov, når §2 kan opfyldes. Nye aktiviteter skal godken­des på førstkommende generalforsamling.
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde på­tegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
 
§ 6 Ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af:
Formand, næstformand, kassérer og 7 (8) bestyrelsesmedlemmer.
Formand, næstformand og kassérer vælges af generalforsamlingen.
 
Desuden vælges én fra fodboldafd., håndboldafd., gymnastikafd., skytteafd., tennisafd., kulturafd. og badmintonafd.
 
Formanden for Arnborg Fitness, som vælges på Arnborg Fitness årsmøde har også sæde i bestyrelsen.
 
Børneidræt varetages i fællesskab på tværs af afdelingerne, sammen med den øvrige bestyrelse.
Formand og næstformand vælges i lige år,
Kasséren i ulige år.
De øvrige bestyrel­sesmedlemmer afgår efter tur, 4 i lige år og 3 i ulige år.
For hver af de 7 bestyrelsesmedlemmer valgt af afdelingerne, vælges en per­sonlig suppleant.
Desuden vælges én suppleant for formand, næstformand og kassérer, to revisorer og én revisorsuppleant.
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang i henhold til udarbejdet forretningsor­den.
 
§ 7 Tegningsret for foreningen:
Foreningen tegnes af formand og kassérer i fællesskab.
 
§ 8 Kontingent:
Bestyrelsen fastsætter kontingenterne og betalingsformen for de forskellige idrætsgrene.
 
§ 9 Medlemsforhold:
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk for­pligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens med­lemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 10 Generalforsamlingen:
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned og indkaldes ved skriftlig/annoncering i dags­pressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
 3. Stemmeret har alle fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har et gyldigt medlemskort, hvilket vil sige, at man har betalt sit kontingent, og at man har deltaget i træning eller kampe, mindst 10 gange i indeværende eller foregående sæson. Bestyrelsen, trænere og ledere har automatisk stemmeret.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 11 Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Aflæggelse af beretning (formanden).
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg

A:Formand og næstformand (lige år).                   
B: Kasserer: (ulige år).
C: Bestyrelsesmedlemmer:
     Skydning, Tennis, Kultur & Badminton – lige år
     Fodbold, håndbold, gymnastik – ulige år og suppleanter – hvert år.
D: Revisorer og suppleant

       7. Eventuelt
 


§12 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget. Den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§13 Valgmetode:
Alle afstemninger foretages ved almindelig stemmeflerhed. Ved personligt valg skal afstemningen være skriftlig, såfremt der er flere kandidater. Øvrige afstem­ninger skal foretages ved markering (håndsoprækning), men skal dog foregå skriftlig, såfremt blot én af de stemmeberettigede deltagere ønsker det. Ved lov­ændring samt ved opløsning, se dog §14 og §16.

§14 Lovændring:
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.
 

§ 15 Regnskabsår:
Regnskabet følger kalenderåret. Kasséren er ansvarlig for foreningens regnskab. Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
 
§ 16 Opløsning:
Opløsning af Arnborg IF kan kun finde sted, når det vedtages med mindst ¾ af de fremmødte stemmer på hver af de 2 møder efter hinanden, med 1 måneds mellemrum, afholdte ekstra­ordinære generalforsamlinger. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI Midtjylland, skal der undersøges for en fusion med en af omegnens skytteforeninger.
Ud­over det i foranstående stk. nævnte, tilfalder foreningens formue idræts- og ung­domsarbejdet i foreningens geografiske område.
 
 
Således vedtaget på generalforsamlingen
Den 24. februar 2014
 
_________________________________
 
Særlige vilkår for Arnborg Fitness under
Arnborg Idrætsforening.

Arnborg Fitness er underkastet de vedtægter, der gælder for Arnborg Idrætsforening, med følgende tilføjelser:
 
1. Navn
Arnborg Fitness

2. Formål
Formålet er at drive Arnborg Fitness med det overordnede sigte at sikre og styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære.

3. Optagelse af medlemmer
Alle personer over 15 år, der accepterer de til enhver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i Arnborg Fitness.

4. Kontingent
Kontingent fastsættes af Arnborg Fitnessudvalg, der også kan fastsætte særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår, herunder instruktørernes. Arnborg Fitness-udvalg fastsætter nærmere vilkår for medlemstyper og kontingentbetalingen.

5. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse sker automatisk og uden varsel, såfremt kontingentindbetaling ophører. Medlemmer som overtræder gældende træningsregler, kan bortvises af instruktørerne og kan ekskluderes af Arnborg Fitness-udvalg. Eksklusion kan ske ved simpelt stemmeflertal.

6. Særlige vilkår for Arnborg Fitness
Arnborg Fitness-udvalg forestår den daglige ledelse og drift af Arnborg Fitness i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem Arnborg Fitness-udvalg og instruktørerne fastlægges i en separat forretningsorden for Arnborg Fitness.
Arnborg Fitness-udvalg består af 3 medlemmer samt 1 suppleant, som alle vælges på årsmødet. Formanden vælges af årsmødet og er på valg i ulige år, mens de øvrige medlemmer af Fitness-udvalget vælges for 2 år ad gangen i lige år. Suppleant er på valg hvert år.
Formanden for Arnborg Fitness er også medlem af Arnborg Idrætsforenings bestyrelse.
  
Årsmøde afholdes hvert år inden Arnborg Idrætsforenings generalforsamling.
 Træningsregler udarbejdes af instruktørerne i samråd med Arnborg Fitness-udvalg og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for Arnborg Fitness. Arnborg Fitness kan, i det omfang hensyn til afskrivninger, nyinvesteringer og forventede omkostninger muliggør det, overføre overskydende midler til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet. Arnborg Fitness bekender sig til DGIs og DIFs gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.

7. Regnskab og revision
Arnborg Fitness har selvstændig økonomi og kontingentadministration og disponerer over egne midler uafhængigt af Arnborg Idrætsforening. Driftsregnskab og status forelægges på årsmødet til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Arnborg Fitness regnskab revideres af Arnborg Idrætsforenings revisorer.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af redskaber og fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

8. Vedtægtsændringer
Ændringer til "Særlige vilkår for Arnborg Fitness " kan ske på årsmødet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling i Arnborg Idrætsforening.
 
Godkendt på stiftende generalforsamling d. 24. februar 2014
 
 
 
 
Grethe Toftgaard, Formand AIF   ___________________
 
 
 
 
Lars Christiansen, Dirigent : ______________________
 

Cookies er nødvendige for at få AIF hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Arnborg Idrætsforening | Sportsvej 18 | 7400 Herning | CVR.: 25681517