ARNBORG   IDRÆTSFORENING

     ARNBORG IF VEDTÆGTER
 
;  
§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn er Arnborg Idrætsforening. Stiftet 1940.
Hjemsted er Herning Kommune.
 
§ 2Formål:
Det er Arnborg Idrætsforenings formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke idræt og andet kulturelt virke, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til fællesskabets sundhed og trivsel.
 
§ 3 Tilslutning:
Foreningen er tilsluttet DGI Midtjylland, samtspecialforbund under Danmarks Idræts Forbund og hermed undergivet disse organisationernes vedtægter.
 
§ 4 Medlemskab og eksklusion:
 1. Som aktive medlemmer kan optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passivemedlemmer (støttemedlemmer) kan optages enhver.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem på kortere eller længere sigt, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.
 
§ 5 Arbejdsområde:

Foreningen har sædvanligvis følgende aktiviteter på programmet: Fodbold, håndhold, gymnastik, skydning, tennis, børneidræt og kultur, badminton og Arnborg Fitness. Nye aktiviteter kan startes efter behov, når §2 kan opfyldes. Nye aktiviteter skal godkendes af bestyrelsen. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsensskøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben. Formanden for skytteforeningen er pligtig til årligt, at gennemgå regulativer vedrørende administration af våbenpåtegning. Forpligtelsen gælder alle der håndterer våbenpåtegning. Der skal ske bekræftende meddelelse til bestyrelsen for Arnborg Idrætsforening, når sådan gennemgang er foretaget.
 
§ 6 Ledelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen består af: Formand, næstformand, kassererog 5 eller flerebestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand og kasserervælges af generalforsamlingen.

Desuden vælges én frahver af de til enhver tid værende godkendte afdelinger. Hver enkelt afdeling foretager selvstændigt valget af repræsentant til Arnborg Idrætsforenings bestyrelse.Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for to år af gangen, halvdelenaf dissekommerpå valg i lige år og den anden halvdel i ulige år. For hvert af bestyrelsesmedlemmerne valgt af afdelingerne, vælges en personlig suppleant.

Formanden for Arnborg Fitness, som vælges på Arnborg Fitness årsmøde har også sæde i bestyrelsen.

Børneidræt varetages i fællesskab på tværs af afdelingerne, sammen med den øvrige bestyrelse. Formandvælges i lige år, Næstformand ogkassereri ulige år. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for to år af gangen, halvdelenpå valg i lige år og den anden halvdel i ulige år.For hvert af bestyrelsesmedlemmerne valgt af afdelingerne, vælges en personlig suppleant. Desuden vælges én suppleant for formand, næstformand og kasserer, to revisorer og én revisorsuppleant. Bestyrelsen kan endvidere udpege projektledere og særligt sagkyndige, hvor dette måtte være relevant.

Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsgang i henhold til udarbejdet forretningsorden.
 
§ 7 Tegningsret for foreningen:
Foreningen tegnes af formand og kassérer i fællesskab.
 
§ 8 Kontingent:
Bestyrelsen fastsætter kontingenterne og betalingsformen for de forskellige idrætsgrene.
 
§ 9 Medlemsforhold:
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 
§ 10 Generalforsamlingen:
 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes ved skriftlig/annoncering ihallen og på foreningens hjemmesidemed angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.
 3. Stemmeret har alle fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har et gyldigt medlemskort, hvilket vilsige, at man har betalt sit kontingent.Bestyrelsen, trænere og ledere har automatisk stemmeret.
 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 
§ 11 Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referant
 3. Aflæggelse af beretningfra formanden, samt fra formanden for hver enkelt afdeling under AIF
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg

A: Formand (lige år).                   
B: Næstformand og kasserer (ulige år).
C: Bestyrelsesmedlemmer(første halvdeli lige år, anden halvdel i ulige år).
D: Revisorer og suppleant

       7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra afdelingerne
       8. Eventuelt
 


§12 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget. Den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§13 Valgmetode:
Alle afstemninger foretages ved almindelig stemmeflerhed. Ved personligt valg skal afstemningen være skriftlig, såfremt der er flere kandidater. Øvrige afstemninger skal foretages ved markering (håndsoprækning), men skal dog foregå skriftlig, såfremt blot én af de stemmeberettigede deltagere ønsker det. Vedvedtægtsændringsamt ved opløsning, se dog §14 og §16.

§14 Lovændring:
Ændring af vedtægterne kan kun finde sted på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 15 Regnskabsår:
Regnskabet følger kalenderåret. Kassererforestårforeningens regnskab. Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.
 
§ 16 Opløsning:
Opløsning af Arnborg IF kan kun finde sted, når det vedtages med mindst 3⁄4 af de fremmødte stemmer på hver af de 2 møder efter hinanden, med 1 måneds mellemrum, afholdte ekstraordinære generalforsamlinger. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af DGI Midtjylland, skal der undersøges for en fusion med en af omegnens skytteforeninger. Udover det i foranstående stk. nævnte, tilfalder foreningens formue idræts-og ungdomsarbejdet i foreningens geografiske område.
 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2020
 
_________________________________
 
Særlige vilkår for Arnborg Fitness under
Arnborg Idrætsforening.

Arnborg Fitness er underkastet de vedtægter, der gælder for Arnborg Idrætsforening, med følgende tilføjelser:
 
1. Navn
Arnborg Fitness

2. Formål
Formålet er at drive Arnborg Fitness med det overordnede sigte at sikre og styrke medlemmernes fysiske og psykiske velvære.

3. Optagelse af medlemmer
Alle personer over 15 år, der accepterer de til enhver tid gældende træningsregler, kan indmeldes i Arnborg Fitness.

4. Kontingent
Kontingent fastsættes af Arnborg Fitnessudvalg, der også kan fastsætte særlige vilkår for enkeltgruppers kontingent og træningsvilkår, herunder instruktørernes. Arnborg Fitness-udvalg fastsætter nærmere vilkår for medlemstyper og kontingentbetalingen.

5. Udmeldelse og eksklusion
Udmeldelse sker automatisk og uden varsel, såfremt kontingentindbetaling ophører. Medlemmer som overtræder gældende træningsregler, kan bortvises af instruktørerne og kan ekskluderes af Arnborg Fitness-udvalg. Eksklusion kan ske ved simpelt stemmeflertal.

6. Særlige vilkår for Arnborg Fitness
Arnborg Fitness-udvalg forestår den daglige ledelse og drift af Arnborg Fitness i samarbejde med foreningens instruktører. De nærmere opgaver og deres fordeling mellem Arnborg Fitness-udvalg og instruktørerne fastlægges i en separat forretningsorden for Arnborg Fitness.
Arnborg Fitness-udvalg består af 3 medlemmer samt 1 suppleant, som alle vælges på årsmødet. Formanden vælges af årsmødet og er på valg i ulige år, mens de øvrige medlemmer af Fitness-udvalget vælges for 2 år ad gangen i lige år. Suppleant er på valg hvert år.
Formanden for Arnborg Fitness er også medlem af Arnborg Idrætsforenings bestyrelse.
  
Årsmøde afholdes hvert år inden Arnborg Idrætsforenings generalforsamling.
 Træningsregler udarbejdes af instruktørerne i samråd med Arnborg Fitness-udvalg og i overensstemmelse med de overordnede regler, som i øvrigt måtte findes for Arnborg Fitness. Arnborg Fitness kan, i det omfang hensyn til afskrivninger, nyinvesteringer og forventede omkostninger muliggør det, overføre overskydende midler til idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalområdet. Arnborg Fitness bekender sig til DGIs og DIFs gældende regler om doping, brug af præstationsfremmende stoffer og træningskultur.

7. Regnskab og revision
Arnborg Fitness har selvstændig økonomi og kontingentadministration og disponerer over egne midler uafhængigt af Arnborg Idrætsforening. Driftsregnskab og status forelægges på årsmødet til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Arnborg Fitness regnskab revideres af Arnborg Idrætsforenings revisorer.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af redskaber og fast ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

8. Vedtægtsændringer
Ændringer til "Særlige vilkår for Arnborg Fitness " kan ske på årsmødet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringerne skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling i Arnborg Idrætsforening.
 
Godkendt på stiftende generalforsamling d. 24. februar 2014
 
 
 
 
Grethe Toftgaard, Formand AIF   ___________________
 
 
 
 
Lars Christiansen, Dirigent : ______________________

Arnborg Idrætsforening | Sportsvej 18 | 7400 Herning | CVR.: 25681517